header

Μια πρωτοβουλία της

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων συνδεδεμένων εταιρειών της GSK σε άλλες χώρες.

Παρά το γεγονός ότι η GSK προσπαθεί να παρέχει συνδέσμους μόνο σε ιστοτόπους τρίτων που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, σας επισημαίνεται και παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη σας το γεγονός ότι οι ιστότοποι τρίτων βρίσκονται εκτός του ελέγχου της GSK και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της GSK.

Η GSK δεν φέρει ευθύνη, ούτε συστήνει και αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες ή απόψεις, που περιέχονται σε ιστότοπο τρίτου μέρους εκτός του ελέγχου της.

© 2015 GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Είναι απαραίτητη η ανάγνωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Xρήσης και τη Δήλωση Απορρήτου της GSK, η οποία τεκμαίρεται δια της χρήσης και πλοήγησης του επισκέπτη/χρήστη στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο. Κανένα περιεχόμενο στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο δε συνιστά, ούτε δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά ή υποκαθιστά συμβουλή ιατρικής φύσης, για την οποία οφείλετε και σας συστήνεται να απευθύνεστε σε αρμόδιο επαγγελματία υγείας.

Κανένα περιεχόμενο στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο δε συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά παρότρυνση για αγορά, διαφήμιση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προώθηση φαρμάκου. GlaxoSmithKline Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προϊόντων, (δ.τ. GlaxoSmithKline Α.Ε.B.E.), Έδρα: Λ. Κηφισίας 266, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000276401000, Αρ.ΜΑΕ: 1580/01ΑΤ/Β/86/65/96.

Όροι και Προϋποθέσεις Xρήσης

Χρήση

Καλωσορίζοντας σας στον διαδικτυακό ιστότοπο της φαρμακευτικής εταιρείας GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε., εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η πρόσβασή σας σε αυτόν τελεί υπό την προϋπόθεση της αποδοχής και τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, δηλώσεων, αποποιήσεων ευθύνης και πολιτικών, που περιέχονται στο παρόν και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του παρόντος ιστοτόπου (σωρευτικά καλούμενοι ως «Όροι Χρήσης»).

Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από τους κατοίκους της Eλλάδος και η GSK δεν εγγυάται ότι το υλικό του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν τον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που είναι εφαρμόσιμοι οι τοπικοί νόμοι.

Εφόσον προβαίνετε σε χρήση, πλοήγηση ή/και συνεχιζόμενη πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου. Η GSK διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους χρήσης οποτεδήποτε. Οι εκάστοτε τροποποιημένοι όροι έχουν άμεση ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Εφόσον δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους όρους χρήσης, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά τον παρόντα ιστότοπο και να επανεξετάζετε τους Όρους Χρήσης.

Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο κατά οιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό που:

(α) είναι παράνομος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει δικαίωμα της GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. ή οιασδήποτε άλλης εταιρείας του Ομίλου Εταιρειών GlaxoSmithKline,

(β) απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και κάθε άλλο έγγραφο και νομοθεσία, στα οποία αυτοί αναφέρονται και παραπέμπουν.

Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος είναι διαθέσιμος και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα που θεωρούνται πλήρως δικαιοπρακτικά ικανά προς δικαιοπραξία σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος δύναται να συνεπάγεται υποχρέωση του χρήστη/επικέπτη σε αποζημίωση. Ο χρήστης συμφωνεί να υπερασπισθεί και διαφυλάξει τη GSK, τους υπαλλήλους και τα στελέχη, όπως και τους προστιθέντες, αντιπροσώπους, συνεργάτες και προμηθευτές αυτής από κάθε απώλεια, κόστος, ζημία ή άλλα έξοδα και εν γένει δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση του παρόντος.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί ως υπηρεσία παρεχόμενη από τη GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. Όπως συμβαίνει και με κάθε υπηρεσία, το περιεχόμενο του ιστοτόπου και οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να μην είναι διαρκώς ενημερωμένα και να καταστούν παρωχημένα. Η GSK καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση του ιστοτόπου www.rotavirus.gr, ωστόσο, δεν δηλώνει, ούτε αποδέχεται ευθύνη ούτε εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, χρονική καταλληλότητα ή την απουσία σφαλμάτων στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο. Το υλικό αυτό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση ή υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλων. Τίποτα στον παρόντα ιστότοπο δε θα πρέπει να ερμηνευτεί ως παρέχον συμβουλή ή προτροπή ούτε να αποτελέσει βάση για οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη. Θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε ιατρό ή επαγγελματία υγείας σε σχέση με την κατάσταση της υγείας σας.

O επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου www.rotavirus.gr καθώς και κάθε κίνδυνο που πιθανόν να προκύψει από τη χρήση του.

Η GlaxoSmithKline A.E.B.E., όπως και κάθε άλλη εταιρεία του Ομίλου GlaxoSmithKline και οποιοδήποτε άλλο μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, το σχεδιασμό και την πρόσβαση του κοινού στον παρόντα ιστότοπο δεν ευθύνονται και δεν έχουν καμία υπαιτιότητα για οποιαδήποτε ζημία επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου, και ενδεικτικά για άμεση, έμμεση ή αποθετική, τυχαία, παρεπόμενη ή άλλη ζημία από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία πρόσβασης ή πράξη ή παράλειψη στο περιεχόμενο του ιστοτόπου www.rotavirus.gr. έστω και από ελαφρά αμέλεια υπαλλήλου ή προστηθέντα της GSK.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το υλικό παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων για ικανοποιητική ποιότητα, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή μη προσβολή δικαιωμάτων τρίτων. Η GSK δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή τυχόν απώλειας κέρδους από τυχόν μετάδοση ιών στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση ή μετά τη χρήση ηχητικών δεδομένων, βίντεο, δεδομένων, κειμένων ή άλλου υλικού στον ιστότοπο.

Η GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος αποποιείται κάθε ευθύνης. Η νομοθεσία, γενική ή ειδική, μπορεί να προβλέπει δικαιώματα και αξιώσεις υπέρ των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστοτόπου σχετικά με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών από τη GSK στον παρόντα ιστότοπο, τα οποία δε δύνανται να εξαιρεθούν , περιορισθούν ή άλλως τροποποιηθούν (εφεξής τα «Προβλεπόμενα Δικαιώματα»). Η GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. δεν αποκλείει κανένα από τα Προβλεπόμενα Δικαιώματα, εξαιρεί ωστόσο οποιονδήποτε άλλο όρο ή σιωπηρή εγγύηση προκύπτει από κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ευθύνη της GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. για παραβίαση οποιουδήποτε Προβλεπομένου Δικαιώματος που δεν μπορεί να εξαιρεθεί είναι περιορισμένη κατά τη διακριτική της ευχέρεια ως εξής:

1. Σε περίπτωση παρεχομένων από τη GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. υπηρεσιών (α) στην εκ νέου παροχή των υπηρεσιών αυτών ή (β) στην κάλυψη του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών και

2. Σε περίπτωση παρεχομένων από την GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. προϊόντων, (α) στην αντικατάσταση των προϊόντων ή στην προμήθεια άλλων αντίστοιχων ή (β) στην κάλυψη του κόστους αντικατάστασής τους ή της αξίας απόκτησης αντίστοιχων προϊόντων.

Πληροφορίες για τη Φροντίδα της Υγείας

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει ενδεχομένως πληροφορίες που αφορούν σε ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους. Παρά το ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες για την υγεία που παρέχονται στον ιστότοπο να είναι ορθές και ενημερωμένες, οι εν λόγω πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και η GSK δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή τη χρησιμότητά τους.

Η GSK δεν κάνει καμία δήλωση ότι το υλικό στον ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση πέραν του προβλεπόμενου ακροατηρίου. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν τον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον ισχύουν και στο βαθμό που ισχύουν τοπικοί νόμοι.

Επίσης, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης και δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από ειδικευμένο ιατρό και να βασίζεστε μόνο στις συμβουλές ενός επαγγελματία υγείας σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας.

Η GSK καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την τακτική ενημέρωση του ιστοτόπου, ώστε οι πληροφορίες για την υγεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν να είναι ορθές και ενημερωμένες, πλην, όμως είναι πιθανό κάποιες πληροφορίες να καθίστανται παρωχημένες διαχρονικά. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, η GSK δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αναφορά ανεπιθύμητου συμβάντος

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της GSK ή για την αναφορά μιας ανεπιθύμητης ενέργειας επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή 210 6882100.

Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια ή αν νομίζετε ότι είναι σοβαρή, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, διότι αυτοί βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση ώστε να σας παρέχουν συμβουλές.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Mέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων.

Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων συνδεδεμένων εταιρειών της GSK σε άλλες χώρες. Παρά το γεγονός ότι η GSK προσπαθεί να παρέχει συνδέσμους μόνο σε ιστοτόπους τρίτων που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, σας επισημαίνεται και παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη σας το γεγονός ότι οι ιστότοποι τρίτων βρίσκονται εκτός του ελέγχου της GSK και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της GSK. Η GSK δεν φέρει ευθύνη, ούτε συστήνει και αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες ή απόψεις, που περιέχονται σε ιστότοπο τρίτου μέρους εκτός του ελέγχου της.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού αυτού του ιστοτόπου ανήκουν στον όμιλο εταιριών της GlaxoSmithKline (GSK), των προμηθευτών του ή/και των δημιουργών του, που παραχώρησαν την άδεια για τη χρήση του εν λόγω υλικού, εκτός εάν ρητά άλλως ορίζεται στο παρόντα ιστότοπο.Το περιεχόμενο του προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανεπίτρεπτη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία αυτή.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός εάν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω άδειες:

Μπορείτε να διαβάζετε, να εμφανίζετε, να εκτυπώνετε, να κατεβάζετε και να αναπαράγετε το υλικό από τον ιστότοπο αυτό για προσωπική σας, μη εμπορική, χρήση αρκεί να παραμένει το περιεχόμενο άθικτο και στην ίδια ακριβώς μορφή με την οποία παρουσιάζεται στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο και μόνο εφόσον:

(α) αναγνωρίζετε τον παρόντα ιστότοπο ως την πηγή του υλικού και περιλαμβάνετε στο υλικό τη δήλωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας «© Όμιλος εταιρειών GSK, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος», αναφέροντας ρητά ότι πηγή του υλικού ήταν η ιστοσελίδα www.rotavirus.gr, ενώ είστε υποχρεωμένοι να συμπεριλαμβάνετε αναγνώριση της πηγής και της διεύθυνσης του ιστοτόπου σε κάθε αντίγραφο του υλικού και

(β) ενημερώνετε το τρίτο μέρος (που τυχόν λαμβάνει γνώση του υλικού που κάνετε προσωπική χρήση) ότι οι παρούσες προϋποθέσεις ισχύουν και γι' αυτόν/ήν και ότι οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές.

Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του υλικού ή μέρους αυτού σε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Ειδικότερα (αλλά χωρίς περιορισμό), απαγορεύεται η διανομή ή αντιγραφή των ιστοσελίδων www.rotavirus.gr για εμπορικούς σκοπούς.

Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση του υλικού του παρόντος ιστοτόπου εκτός εάν επιτρέπεται ρητά και ειδικά.

Εξαιρουμένων των ανωτέρω ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται ή να ερμηνευτεί ως ότι παρέχει άδεια ή δικαίωμα σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας/copyright της GlaxoSmithKline ή ως παραχώρηση άδειας χρήσης ή δικαιώματος χρήσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικών σημάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του ομίλου εταιρειών GSK ή οποιουδήποτε τρίτου δικαιούχου.

Η GSK δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε συνδέεται με τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Τα εμπορικά αυτά σήματα τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και η χρήση τους δεν θα εκλαμβάνεται ως χορηγία ή προσυπογραφή εκ μέρους της GSK.

Χρήση των Πληροφοριών

Οι επικοινωνίες χρηστών ή άλλο υλικό που αποστέλλεται μέσω του διαδικτύου και το οποίο αναρτάται σε ιστότοπο της GSK ή άλλως (εκτός από εκείνες που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή/και πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία και διέπονται από την Πολιτική περί Απορρήτου της GSK) θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό και η GSK δεν έχει καμία υποχρέωση οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις εν λόγω πληροφορίες. Η GSK έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό τον οποίο κρίνει κατάλληλο, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής και της δημοσίευσης, και δύναται να χρησιμοποιεί ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στις εν λόγω πληροφορίες, και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να καταβάλλει αμοιβή στους χρήστες για να έχει το δικαίωμα να το κάνει.

Απόρρητο

Η GSK σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου της. Ανατρέξτε στην Πολιτική περί Απορρήτου της GSK για επεξήγηση των δικαιωμάτων και των ευθυνών σας αναφορικά με τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Μη πρόσκληση για συναλλαγές

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά για επένδυση ή διαπραγμάτευση αξιογράφων ή ADR της GSK. Ειδικότερα, τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά από οποιαδήποτε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει να εκλαμβάνετε την παλαιότερη απόδοση της τιμής των αξιογράφων ως οδηγό για τη μελλοντική απόδοση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμοδιότητα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πολιτική για τα Cookies

Ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2014

Η GSK χρησιμοποιεί cookies για να βελτιωθεί η εμπειρία των επισκεπτών των ιστοτόπων μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων που είναι προσβάσιμοι μέσω κινητών εφαρμογών, και έχει εκδώσει την παρούσα Πολιτική για τα Cookies.

Η πολιτική αυτή εξηγεί τι είναι τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στους ιστοτόπους μας. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή και/ή τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας έτσι ώστε να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies ή μπορείτε να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία τα οποία αποτελούνται από μια σειρά γραμμάτων και αριθμών και τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από διακομιστές της ιστοσελίδας. Επιτρέπουν στον κάτοχο της ιστοσελίδας να σας ξεχωρίζει από άλλους χρήστες του ιστοτόπου. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελεστούν ως κώδικας ή να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ιών και δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία στο σκληρό σας δίσκο, ακόμη και εάν αποθηκεύσουμε cookies εκεί.

Τα δεδομένα που προκύπτουν μέσω των cookies στους ιστοτόπους της GSK μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Απολύτως αναγκαία

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του, π.χ. να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστοτόπου και να αποθηκεύσετε προϊόντα σε ένα καλάθι αγορών.

Απόδοση

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, π.χ. σε ποιες σελίδες πηγαίνουν συχνότερα οι επισκέπτες και εάν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας ενός ιστοτόπου σε μελλοντικές εκδόσεις.

Λειτουργικότητα

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε, π.χ. το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και παρέχουν μία καλύτερη προσωπική εμπειρία.

Στόχευση

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προσφορά περιεχομένου το οποίο είναι πιο σχετικό με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Δεν επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να διαφημιστούν στον ιστότοπό μας, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους διαφημιστές στους οποίους επιτρέπεται από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να διαφημίζονται ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο.

Η GSK υποχρεώνεται από το νόμο να λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για όλους τους τύπους cookies που τοποθετούμε, πέραν των cookies εκείνων τα οποία είναι «απολύτως αναγκαία».

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης των cookies πηγαίνοντας στην ενότητα Βοήθεια του φυλλομετρητή σας, στις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας ή στη σελίδα www.aboutcookies.org , η οποία παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies σε δημοφιλείς φυλλομετρητές. Έχετε, ωστόσο, υπόψη ότι κάποια στοιχεία των ιστοτόπων μας ίσως να μην λειτουργούν σωστά εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.

Δήλωση περί Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η GlaxoSmithKline (GSK) χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας δίνετε. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει, επίσης, τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια.

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με το Νόμο.

Πληροφορίες σχετικά με το χειριστή του παρόντος ιστοτόπου (και σχετικά με την οντότητα της GSK που ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται) βρίσκονται στην υποσημείωση και/ή στη σελίδα επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου.

Τι συλλέγουμε

Α. Προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες

Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν συλλέγονται προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες, πέραν των Διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP Addresses), ως περιγράφεται κατωτέρω.

Β. Μη προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες

Χρήση πληροφοριών στον ιστότοπο

Συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον περιηγητή και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τυπικές πληροφορίες σύνδεσης του διακομιστή, τις Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP), δεδομένα τοποθεσίας και το λειτουργικό σύστημα του κινητού τηλεφώνου (εφόσον το έχετε επιλέξει από τις ρυθμίσεις της συσκευής του κινητού σας τηλεφώνου και εφόσον επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο μέσω συσκευής που συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω παρόχου κινητού τηλεφώνου).

Συγκεντρώνουμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον παρόντα ιστότοπό μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τόσο αυτόν, όσο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Τα δεδομένα τοποθεσίας GPS κατά κανόνα δεν ταυτοποιούν ειδικά κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Μπορεί επίσης να μοιραστούμε αυτές τις συγκεντρωμένες πληροφορίες με άλλες εταιρείες εντός του ομίλου GSK και με άλλα τρίτα μέρη. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής δεν αποκαλύπτεται καμία προσωπικά αναγνωριστική πληροφορία.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Η GSK λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, καθώς και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και ασφάλειας των δεδομένων. Όταν η GSK χρησιμοποιεί ένα τρίτο πάροχο υπηρεσιών, ο εν λόγω πάροχος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων.

Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια, οι οποίες μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου ή μέσω σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Μολονότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων που μεταδίδετε στον παρόντα ιστότοπο: κάθε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα συμβεί απώλεια, κατάχρηση ή αλλοίωση των δεδομένων, αυτό που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι μόλις λάβουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν θα εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια, προς αποτροπή τέτοιων ατυχών περιστατικών.

Κοινή χρήση προσωπικών στοιχείων με τρίτα μέρη

Η GSK δεν εμπορεύεται προσωπικές σας πληροφορίες και στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε σκοπό.

Ενδέχεται, ωστόσο, να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σας με άλλες εταιρείες του Ομίλου GlaxoSmithKline, αναδόχους και προστηθέντες κατά τις συνήθεις εργασίες μας για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στις οποίες έχετε συμφωνήσει.

Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ιστότοπο, δεν θα πωλήσουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη, ωστόσο, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε κάποιο τρίτο μέρος σε περίπτωση που πωληθεί, εκχωρηθεί ή μεταβιβαστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του παρόντος ιστοτόπου ή μέρος αυτής και τα δεδομένα των πελατών που συνδέονται με αυτή. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε επιλεγμένα τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε σχέση με τους ιστοτόπους, τις κινητές εφαρμογές μας. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται, κατά καιρούς, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας για να μπορέσουν να μας παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Απαιτούμε από όλες τις εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες υποστήριξης να εφαρμόζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με το δικό μας. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για ιδίους σκοπούς. Ειδικότερα, δεν επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για δικές τους δραστηριότητες μάρκετινγκ.

Πότε επιτρέπεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους

Πέραν των ανωτέρω, η GSK διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες που σας αφορούν, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και πάντα σύμφωνα με το Νόμο:

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και γνωστοποιούνται υπό τις ως άνω προϋποθέσεις μπορεί να διαβιβαστούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ελλάδα ή στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία διατηρεί εγκαταστάσεις η GSK (και οι συνδεδεμένες εταιρείες), οι υπεργολάβοι ή οι προστηθέντες της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρες στις οποίες το επίπεδο προστασίας των δεδομένων είναι χαμηλότερο από αυτό της χώρας που διαμένετε. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα ιστότοπο συναινείτε σε οποιαδήποτε διαβίβαση, επεξεργασία ή αποθήκευση πληροφοριών εκτός της χώρας διαμονής σας και εκτός του ΕΟΧ. Θα διασφαλίσουμε ότι, εάν οι πληροφορίες διαβιβάζονται εκτός της χώρας που διαμένετε, θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου.

Χρήση διευθύνσεων IP

Μια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που δίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας όποτε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον υπολογιστή σας μέσω της διεύθυνσης IP που του έχει δοθεί για όσο διάστημα είστε online.

Η GSK, ή άλλες εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό της GSK, μπορεί να συλλέγουν διευθύνσεις IP με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης των ιστοτόπων μας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση χρηστών του παρόντος ιστοτόπου, όποτε κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοτόπων ή να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες, τους ιστότοπους και τους άλλους χρήστες.

Cookies

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί μία τεχνολογία που ονομάζεται «cookies». Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή.

Στον παρόντα ιστότοπο δεν χρησιμοποιούνται cookies για να συλλέγονται προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες παρά μόνο για το σκοπό της βελτίωσης της περιήγησής σας σε αυτόν.

Τα cookies που χρησιμοποιεί ο παρών ιστότοπος επιτρέπουν στον παρόντα ιστότοπο να ανταποκριθεί σε εσάς ατομικά, προσαρμόζοντας τις λειτουργίες του βάσει των αναγκών σας και του τι σας αρέσει ή όχι, συγκεντρώνοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο. Συγκεκριμένα, κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο ερωτάσθε, εάν επιθυμείτε ή όχι τα cookies λαμβάνοντας στην οθόνη σας το κάτωθι μήνυμα:

Η GSK χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να αποκλείσετε τη χρήση των cookies, εντούτοις ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε επιλέξτε είτε το κουτί «Αποδοχή» έτσι ώστε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε του όρους της «Πολιτικής των cookies» καθώς και τη χρήση αυτών, είτε το κουτί «Απόρριψη» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής ιστού (web browser) που χρησιμοποιείτε αποδέχεται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του για να τα καταργήσετε εντελώς ή για να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός cookie, εάν το προτιμάτε. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε προκαταβολικά της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου στις οδηγίες του φυλλομετρητή σας για το Ίντερνετ και να ενεργήσετε ανάλογα με το τι επιθυμείτε σε σχέση με τα cookies ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες και για να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, μπορεί να μην απολαμβάνετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του παρόντος ιστοτόπου και άλλων ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Εάν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, μπορεί να μην απολαμβάνετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του παρόντος ιστοτόπου και άλλων ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή να μην αποδεχθείτε τα cookies. Σε περίπτωση που αρχικώς αποδεχθείτε τα cookies και στην πορεία αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να αλλάξετε την απόφασή σας στη συνέχεια, τροποποιώντας την επιλογή σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε την Πολιτική για τα cookies.

Πρόσβαση

Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε οι ίδιοι γνωστοποιήσει στο ως άνω περιγραφόμενο πλαίσιο και σας αφορούν μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο και πάντοτε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και σύμφωνα με το Νόμο, εκτός εάν ο Νόμος επιβάλλει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς για να ζητήσετε την ενημέρωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε δώσει, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που μας παρέχετε σύμφωνα με το Νόμο.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο παρών ιστότοπος μπορεί ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει ιστοτόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς τους ιστοτόπους. Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι εμείς δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχουμε, ούτε προσυπογράφουμε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

Σας συμβουλεύουμε να φροντίζετε προκαταβολικά να ελέγχετε πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε ιστότοπο ή κινητή εφαρμογή, που συνδέεστε, προτού εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας.

Χρήση του παρόντος ιστοτόπου από παιδιά

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, ο παρών ιστότοπος δεν προορίζεται, ούτε έχει σχεδιαστεί για την προσέλκυση παιδιών κάτω των 14 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από επισκέπτες αυτής της ηλικίας, που τυχόν μας τα γνωστοποιούν μέσω του παρόντος ιστοτόπου στο ως άνω περιγραφόμενο πλαίσιο.

Τροποποιήσεις

Ενδέχεται να ενημερώνουμε περιστασιακά την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Εάν οι αλλαγές που κάνουμε είναι ουσιώδεις, μπορεί επίσης να αναρτήσουμε ειδοποίηση σχετικά με τις αλλαγές στους ιστότοπους ή τις κινητές εφαρμογές μας και τις σχετικές συμφωνίες άδειας χρήσης. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ξανά κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου για να μένετε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συντελούμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Εάν συνεχίσετε τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη Δήλωση περί Απορρήτου και τις όποιες ενημερώσεις. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου δεν θα ισχύουν για δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν πριν από την εφαρμογή της τροποποίησης.

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 10 Δεκεμβρίου 2014.

Επικοινωνία

Οι αναφορές στα «GSK», «εμείς», «μας» και «δικό μας» είναι αναφορές στη GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε. και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Απευθύνετε οποιαδήποτε ερωτήματα, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου στην τοπική συνδεδεμένη εταιρεία της GSK, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλείσθε να σημειώσετε το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για επικοινωνία με τη GSK καλέστε το +30 2106882100.